Објекти и постројења ЈП Ибар


Језеро Газиводе – дужина 24 km, површина 11 km2, акумулација до 380 милиона m3.

Површина језера 25% на територији централне Србије и 75% на територији општине Зубин Поток. Акумулацију чине воде и то: преко 90% из реке Ибар-централна Србија и остатак од мањих притока реке Ибар са планина Мокра Гора и Рогозна – општина Зубин Поток.

Брана Газиводе грађена од 1972. до 1977. год.

Висина бране 107,5 м

Дужина бране у круни 520 м

Ширина бране у основи 406 м

Кота воде 630 до 692,7m надморске висине
ХЕ Газивод

Изграђена 1981. године

Снага 2 х 17,5 MW

Два блок трансформатора 6,3/110 kV и 110/35 kV

Доводни вод

Прикључак на мрежу 110 kV

Годишња производња струје око 95 GWh

Jезеро Придворица

Брана и компензационо језеро запремине 480-500 хиљада м3

Површина акумулације 1 км 2

Иригациони канали укупне дужине 146,6 kм, од тога 12 км на теритирији општине Зубин Поток, остатак на простору јужног дела КиМ

Две црпне станице за наводњавање, у селу Зупче и селу Јеша

Информације